Donnerstag, 27. Mai 2010

11. Bilder-Rätsel ;-)

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Pferd: De Stempelwinkel / M06031 / Plate 30
Düne: Rubberstampave / K5801-HH
Meer: De Stempelwinkel / T09081 / Plate 94
Wolken: Cherry Pie Art Stamps / Plate 22
Schnörkel: De Stempelwinkel / P09083 / Plate 95
Spruch: Stampscapes / Plate 31B
Text: Stampscapes / Plate 33B